MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด ประจำปีงบประมาณ 2565

📢📢📢หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด ประจำปีงบประมาณ 2565

📌📌กรอบวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”📌

🎯แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”🎯

🌟🌟Program 13 พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11542

โปรแกรมที่13

พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่