ข่าววิจัย-บริการวิชาการ

12 posts

ข่าววิจัย-บริการวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ปี 2565

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ปี 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน “การนำเสนอผลการดำเนินงานสรุปโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ประจำปี 2565” โดยมีอาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี             สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานและการคัดเลือกกลุ่ม The Best โดยมีทีมคณะกรรมการจากธนาคารออมสินเป็นผู้ตัดสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีทีมร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัล The Best และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ในงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ทีมบ้านน้อยหลังนี้ สุขขีเสียจริง – ชุมชนบ้านเกาะแก้ว บางตะบูน             […]

คณะวิทยาการจัดการ โชว์จุดเด่นการบูรณาการความรู้สู่ท้องถิ่น ผ่าน 3 ผลงานบูธการเรียนรู้ในงานนิทรรศการ งานบริการวิชาการและงานวิจัย ปี 65

คณะวิทยาการจัดการ โชว์จุดเด่นการบูรณาการความรู้สู่ท้องถิ่น ผ่าน 3 ผลงานบูธการเรียนรู้ในงานนิทรรศการ งานบริการวิชาการและงานวิจัย ปี 6515-16 สิงหาคม คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์ 70 พรรษา “ทศกษัตริย์นักพัฒนาสู่แผ่นดินทอง” ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นิทรรศการเน้นย้ำการแสดงขบวนการใช้ความรู้ของงานวิจัยตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ กล่าวคือ เน้นใช้องค์ความรู้ตั้งแต่การวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินงาน และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น ทั้งนี้ในปี 2565 ทางคณะได้ดำเนินโครงการไปทั้งสิ้นจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี […]

มอบอุปกรณ์ในการทำกระเป๋าสานเส้นพลาสติกและป้ายหนังแบรนด์สินค้า ภายใต้ชื่อ #Phetchyangyong

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์พรรณทิพย์ ทองแย้ม และนางสาวชุติมา บุญโพธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนตำบลยางหย่อง ได้มอบอุปกรณ์ในการทำกระเป๋าสานเส้นพลาสติกและป้ายหนังแบรนด์สินค้า ภายใต้ชื่อ #Phetchyangyong แก่กลุ่มสมาชิกเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดี มีรายได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมขยายผลการพัฒนาการทำเกษตรปลอดสารพิษ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (กระเป๋าสานพลาสติก) และการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีของดียางหย่อง”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมขยายผลการพัฒนาการทำเกษตรปลอดสารพิษ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (กระเป๋าสานพลาสติก) และการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีของดียางหย่อง” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดอบรบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนของดียางหย่อง สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลยางหย่อง

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์”

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์”ในโครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี