ข่าววิจัย-บริการวิชาการ

8 posts

ข่าววิจัย-บริการวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการ

จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมขยายผลการพัฒนาการทำเกษตรปลอดสารพิษ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (กระเป๋าสานพลาสติก) และการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีของดียางหย่อง”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมขยายผลการพัฒนาการทำเกษตรปลอดสารพิษ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (กระเป๋าสานพลาสติก) และการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีของดียางหย่อง” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดอบรบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนของดียางหย่อง สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลยางหย่อง

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์”

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์”ในโครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ลงพื้นที่บริการวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทองม้วนและกลุ่มกระเป๋าสาน ณ ชุมชนยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่บริการวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทองม้วนและกลุ่มกระเป๋าสาน ณ ชุมชนยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอมรม หลักสูตร “เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอมรม หลักสูตร “เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น.โดยมีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการลงทะเบียน**รับจำนวน 450 คน**2. บุคคลากรภายนอกและผู้ที่สนใจ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท)** รับจำนวน 50 คน** เหมาะสำหรับ1. นักวิจัยสายวิชาการทุกคน2. บุคลากรสายสนับสนุนที่จะดำเนินการวิจัยสถาบันหรือประเภท R2R3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร และคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) […]

นักวิจัย มรภ.เพชรบุรี จัดแสดงนวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

นักวิจัย มรภ.เพชรบุรี จัดแสดงนวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน            เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ณ ลานชั้น 2 หน้าเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสันเพชรบุรี ทีมวิจัยเกลือทะเลไทยและกิน ดื่ม อาหารปลอดภัยภาคตะวันตก จัดแสดงนวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน De Sel (เดอ-เซล) คุณค่าจากเกลือทะเลไทย นวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทยสู่การยอมรับเชิงพาณิชย์ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานถ่ายทอด ขยายผล ววน.เพื่อใช้ประโยชน์ภาคประชาสังคม              โดยการนำเกลือทะเลไทยมาแปรรูปเป็นเวชสำอาง ภายใต้การผลิตและวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชสำอางและแพทย์แผนไทย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามขึ้นมา 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สบู่เกลือที่เนื้อโฟมมีความนุ่ม เหมาะสมกับทุกสภาพผิว โทนเนอร์ทำความสะอาดเครื่องสำอาง และสเปรย์น้ำแร่ที่ผลิตจากดอกเกลือ โดยมีการสร้างแบรนด์ De Sel (เดอ เซล) เพื่อให้เกิดการรับรู้และการออกแบบโลโก้ให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ยกระดับผลิตภัณฑ์ […]

“วิเคราะห์ชื่องานวิจัย แสดงจุดเด่น เสนอจุดขาย”

วิเคราะห์ชื่องานวิจัย แสดงจุดเด่น เสนอจุดขาย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “วิเคราะห์ชื่องานวิจัย แสดงจุดเด่น เสนอจุดขาย” เปิดให้ลงทะเบียนแล้วค่ะคลิกลิงก์ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/VCBrijXfhd9f67Ee7 —ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ภายใต้ภารกิจการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ สกสว. ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ เรื่อง “วิเคราะห์ชื่องานวิจัย แสดงจุดเด่น เสนอจุดขาย” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. (ผ่านโปรแกรม ZOOM) ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม)