MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอมรม หลักสูตร “เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอมรม
หลักสูตร “เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 2

🗓 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
โดยมีรายละเอียดดังนี้📣 กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 🥰 ไม่เสียค่าใช้จ่าย🥰 ในการลงทะเบียน**รับจำนวน 450 คน**
2. บุคคลากรภายนอกและผู้ที่สนใจ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท)** รับจำนวน 50 คน**

📍เหมาะสำหรับ
1. นักวิจัยสายวิชาการทุกคน
2. บุคลากรสายสนับสนุนที่จะดำเนินการวิจัยสถาบันหรือประเภท R2R
3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ📣

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร
และคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

📣 การอบรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting📣 ลงทะเบียน ผ่านลิ้งค์ด้านล่าง หรือ QR Codehttps://docs.google.com/…/1tblSgVnxcATSw3FY35X26NO…/edit

📣 ** กรณีบุคลากรภายนอก ‼️‼️(ยกเว้น บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก)
ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน
ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาสะพานจอมเกล้า
เลขบัญชี 020126789195
โดยหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ลงทะเบียน
📌โปรดลงชื่อเข้าใช้ E-mail ของท่าน
ในการลงทะเบียน เนื่องจากกรณีบุคลากรภายนอก ต้องอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน📌

📣 เงื่อนไข
หลังจากการลงทะเบียน ทางผู้จัดจะจัดส่งเอกสารการอบรม และลิ้งค์การอบรม ไปยัง E-mail ของท่านที่ทำการลงทะเบียนไว้ ‼️
กรุณาตรวจสอบ E-mai ก่อนเข้ารับการอบรม ‼️

📣 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 032-708608