MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

จัดกิจกรรม “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” ปีที่ 3

วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565✴️ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” ปีที่ 3

🎊การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ ศิลปินกลุ่มสกุลช่างเมืองเพชรและผู้เชี่ยวชาญงานปูนปั้นเมืองเพชรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา

✴️ เพื่อให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้สามารถสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรและยังสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านการจัดการมาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้และเปิดช่องทางใหม่ๆให้กับการสร้างสรรค์งานสกุลช่างเมืองเพชรให้คงอยู่คู่กับจังหวัดเพชรบุรีสืบต่อไป

🥰 การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างงานปูนปั้นจนได้ผลงานจากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมาก***********************************

🥰 คัดกรอง​ 🤒 วัดอุณหภูมิ 😷 สวมแมสก์ 😋 เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19