MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง​”

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้อง​ประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น 1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

✴️ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ ดร.กฤษฎา​ สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

คณะกรรมการผู้นำสโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

🎯 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง​”

ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

จำนวน 80 คน

✴️ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก

ในตนเองของการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์

ไม่คดโกงในสาขาวิชาชีพ และสามารถ

นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก

คุณอรจิรา ธาราวิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ของคณะวิทยาการจัดการและการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย

เป็นที่ประทับใจอย่างมาก

# ความซื่อสัตย์ไม่คดโกง

ในสาขาวิชาชีพ วจก.

# MS​ คณะวิทยาการจัดการ