MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวประชาสัมพันธ์


นำเสนอโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ปั2563

26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1...

โครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal”

รายละเอียดคร่าวๆ ของงานประกวด ชื่อการประกวด: Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normalโจทย์สำหรับผู้เข้าแข่งขัน: นำเสนอไอเดียที่จะทำให้คนที่ไม่เคยช้อปปิ้งออนไลน์มาเริ่มช้อปครั้งแรกกับแคมเปญ Shopee 9.9...

กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563        ...

ตู้ต่อลมหายใจ “PBRU ปันสุข”

ตู้ต่อลมหายใจ “PBRU ปันสุข”          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษา แบ่งปันความสุขให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 7)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

มอบสิ่งของจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ แด่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม อาจารย์กฤษฎา สุริยวงค์ นางทานตะวัน มณีวิหค มอบสิ่งของจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล อาจารย์ประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น และ นายสุพจน์ กลิ่นพ่วง ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น...