การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ภาคฤดูร้อน)

การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ภาคฤดูร้อน)

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอยื่นลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ภาคฤดูร้อน)
(love) ขอให้นักศึกษาดำเนินการตาม
รายละเอียดได้ที่แจ้งไว้ที่นี่