MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ตณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏดพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ


ตณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏดพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ……………………………………………………………………………………………วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วินิชาชีวะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพนคร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศ กำมณี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคุณณัฐพล อาบสีนาค จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการตรวจประเมินครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป ซึ่งผลการตรวจประเมินครั้งนี้อยู่ในระดับดีมาก ผลคะแนน 4.51


อัลบั้ม