ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี