MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโควิด-19 (ฉบับที่ 9)


มีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้1 ให้คณะและ ร.ร.สาธิต จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกวิชา ตั้งแต่วันจันทร์ที่28 ธ.ค.63 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สำหรับ นศ.ที่อยุ่ในพื้นที่เสี่ยง หรือ ห่างไกล และยังพักอยุ่หอใน หรือบริเวณใกล้เคียงที่ไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงของจังหวัด หากประสงค์จะเข้าเรียนในวิชาที่ผู้สอน สอนออนไลน์ ในห้องเรียนออนไลน์ที่มอจัดไว้ให้ คณะสามารถพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป โดยมีการคัดกรอง เว้นระยะ ไม่น้อยกว่า1 เมตรกรณีรายวิชาปฏิบัติการ มีความจำเป็น ที่ต้องจัดการเรียนในห้องปฏิบัติการ เช่น การวิจัยหรือการทดลองอย่างต่อเนื่อง ให้คณบดีและผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต พิจารณาเป็นรายกรณี และรายงานให้ มอ ทราบ โดยมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด2 นศ.ฝึกประสบการณ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยรับฝึก กรณีหน่วยรับฝึกปิดทำการ คณะอาจพิจารณาให้ดำเนินการในรูปแบบอื่น ทดแทน เช่นทำโครงงาน หรือมอบหมายงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม3 บุคลากรสายสนับสนุนทุกประเภท ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความจำเป็น โดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศจังหวัด โดยผู้บังคับบัญชาพิจารณามอบหมายงานตามความเหมาะสม4 กรณีต้องหารือข้อราชการ คณะ สำนัก สถาบัน ให้จัดประชุมแบบออนไลน์ได้5 ให้ คณะ สำนัก สถาบัน ดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานโดยอาจจัด เจ้าหน้าที่เวรตามความเหมาะสม6 ให้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัย7 ให้บุคลากรทุกคน งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศของจังหวัดและที่เกี่ยวข้อง งดจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากจึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563


อัลบั้ม