MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาการจัดการ รับมอบ Live Streaming Studio

คณะวิทยาการจัดการ รับมอบ Live Streaming Studio ห้องไลฟ์สดและห้องตัดต่อ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีการฝึกซ้อมย่อยวันที่ 29 สิงหาคม...

กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

>>>>>วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมการสื่อสาร จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้การผลิตสื่อสร้่างสรรค์ ภายใต้โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

>>>>>>>วันที่ 30 มิถุนายน 2565 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ณัฐธัญ...

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณาจารย์และนักศึกษา แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด...

ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และคณาจารย์จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และคณาจารย์จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ...