MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567