MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ภาคฤดูร้อน)

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอยื่นลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ภาคฤดูร้อน)(love) ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามรายละเอียดได้ที่แจ้งไว้ที่นี่...
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโควิด-19 (ฉบับที่ 9)

มีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้1 ให้คณะและ ร.ร.สาธิต จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกวิชา ตั้งแต่วันจันทร์ที่28 ธ.ค.63 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สำหรับ...

ตณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏดพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ตณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏดพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ……………………………………………………………………………………………วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ...

แสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ให้แก่ ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ 9 ตุลาตม2563 เวลา 12.00 น. อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหาร...

ร่วมประชุมหารืองานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอท่ายาง

วันที่ 30 กันยายน 2563 อ.ดร.วิวิศณ์ สูขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร...

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09: 00 น.สาขาวิขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09: 00 น. สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ...