MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร คณะวิทยาการจัดการ หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน คุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ชธส.ธย. กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการ พร้อมด้วย คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รฝพธย.พัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน คุณสุมณฑา เตี้ยเย ผอข.เพชรบุรี คุณสุรพล โสมะภีร์ ชฝพธย.พัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน 3 คุณระพีพัฒน์ จันทร์ประสิทธิ์ ชอภ.4 พัฒนาสังคมและชุมชน และพนักงานหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ภาค 4 ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการย่อยและให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนากลุ่มชุมชนร่วมกับคณะอาจารย์

โดยมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการย่อย จำนวน 5 ทีม ดังนี้

1.ทีม รักษ์นี้ที่ไร่กร่าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารของหวานบ้านไร่กร่าง

2.ทีม ห้วยหนอนไหม วิสาหกิจชุมชนฅนทอผ้าดอนขุนห้วย 1

3.ทีม ต้นกล้าบ้านชาสมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจทางเลือก

4.ทีม moonlight กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอนขุนห้วย 2

5.ทีม นิเทศสุมหัว 2023 วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านถ้ำเสือ