MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

PBRU QF 1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมี อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุม ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยกรรมการจากภายใน อาจารย์ประจำสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้แทนบัณฑิต เพื่อพิจารณากำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเตรียมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางระบบ Online ผ่านระบบ Zoom