MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวประชาสัมพันธ์


นักศึกษาการตลาด คว้ารางวัลการประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

นักศึกษาการตลาด คว้ารางวัลการประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์             อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ...

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 25 เมษายน 2566 ผศ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา...

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร Outcom Based Education (OBE)”

อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร Outcom Based...

ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏเลย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 29 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่...

ประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 ประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 อังคารที่ 28 มีนาคม 2566...

จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ...

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา PBRU QF 1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา...

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยมี อ.ดร.วิวิศณ์...

อาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11

อาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 เทิดไท้จักริน หัตถศิลป์ถิ่นพริบพรี เก็จมณีสู่อาเซียน ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์ 5-7...