MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับแม็คโคร สาขาเพชรบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับแม็คโคร สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี...

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

วันที่ 23 กันยายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร...

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต …………………………………………………………………………. วันที่ 22 กันยายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กฤษฎา สุริยวงค์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต...

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร นิเทศศาสตร๋

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร นิเทศศาสตร๋ ………………………………………………………………………….วันที่ 11 กันยายน 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา...

นักศึกษาใหม่รหัส 63 สามารถใช้งาน email ของมหาวิทยาลัยได้แล้วตั้งแต่วันนี้

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบหลังจากลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถใช้งานอีเมล์ ของมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้ Username : xxxx.xxx@mail.pbru.ac.th โดยชื่อผู้ใช้จะประกอบด้วย <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ> เช่น คุณ Smart...

ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี...

โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัยวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super Ai Engineer)

มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT) และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่งทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัยวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super Ai Engineer) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษาน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยมีศูนย์ประสานงาน 6 ภูมิภาค โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ดำเนินงาน...