MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
🟢🟡การฝึกซ้อมย่อย🟢🟡👉
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 (กลุ่ม A)👨‍🎓
– หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร บัณฑิต
– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
07.00 – 08.30 น. รายงานตัวเข้าฝึกซ้อม
ณ ลานจอดรถ อาคารสุเมธตันติเวชกุล
08.30 – 17.00 น. ฝึกซ้อมตามกระบวนการ
👉วันที่ 30 สิงหาคม 2565 (กลุ่ม B)
🧑‍🎓– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
07.00 – 08.30 น. รายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ณ ลานจอดรถ อาคารสุเมธตันติเวชกุล08.30
– 17.00 น. ฝึกซ้อมตามกระบวนการ
👨‍🎓การแต่งกาย : ชุดสุภาพตามประกาศของมหาวิทยาลัย
🟢🟡การฝึกซ้อมรวม🟢🟡
วันที่ 31 สิงหาคม 2565ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
08.00 – 12.00 น. ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมรวม ณ ห้องประชุมโกวิทย์ต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล
กลุ่ม A (เช้า)
08.00 – 12.00 น. ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมรวม ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล
กลุ่ม B (บ่าย)13.00 – 17.00 น. ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมรวม ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล👨‍🎓แต่งกาย : ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ ยกเว้นข้าราชการขาว สวมชุดต้นสังกัดหรือชุดสุภาพ
🟢🟡การฝึกซ้อมใหญ่🟢🟡👉

วันที่ 1 กันยายน 2565👨‍🎓
กลุ่ม A (เช้า)
07.00 – 08.00 น. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตกลุ่ม A พร้อมกัน ณ ลานจอดรถ อาคารสุเมธตันติเวชกุล08.30 – 12.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่13.00 – 15.00 น. ถ่ายรูปหมู่ ณ สนามฟุตบอล หน้าอาคารสุเมธตันติเวชกุล
👨‍🎓กลุ่ม B (บ่าย)09.00 – 11.00 น. ถ่ายรูปหมู่ ณ สนามฟุตบอล หน้าอาคารสุเมธตันติเวชกุล12.00 – 13.00 น. บัณฑิตกลุ่ม B พร้อมกัน ณ ลานจอดรถ อาคารสุเมธตันติเวชกุล13.30 – 116.30 น. ฝึกซ้อมใหญ่
👨‍🎓 การแต่งกาย : สวมชุดครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา