Blog

251 posts

ขั้นตอนการขอลงทะเบียนช้า

ระเบียบ/ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องอัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

เตรียมความพร้อม “สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล” เรียนจบได้ภายใน 3 ปี วันที่ 23 เมษายน 2567 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย กรรมการและเลขานุการหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา ร่วมดำเนินการประชุมปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ณ ห้องประชุม 1832 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาใหม่ภายใต้ “นิเทศศาสตร์ดิจิทัล” หลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น จาก 4 ปีเหลือเพียง 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) และเพื่อให้การการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการประชุมปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ […]

ประชุมปรับหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต”

ประชุมปรับหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้จบเร็วขึ้น วันที่ 22 เมษายน 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และคณาจารย์ประจำสาขา ร่วมดำเนินการประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ณ ห้องประชุม 1832 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์การเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและแผนการเรียน หลักสูตรนี้ส่งผลให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น จาก 4 ปีเหลือเพียง 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) และเพื่อให้การการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ และสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต ภายใต้กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1. กิจกรรม Workshop การสร้างเรซูเม่ และแนะนำการสมัครงานออนไลน์ โดยบริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด 2. การประชาสัมพันธ์รับสมัครงานของบริษัท CP ALL จำกัด มหาชน 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการจบการศึกษา 4.กิจกรรมการศึกษาข้อมูลจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปปรับใช้กับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการให้มีความทันสมัยสอดรับกับความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสถานะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ 4 รับตรงราชภัฏเพชรบุรี” (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสถานะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ 4 รับตรงราชภัฏเพชรบุรี” (ครั้งที่ 2)