MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

>>>>>>>วันที่ 30 มกราคม 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

>>>>>>>>ช่วงเช้าเป็นการอบบรมในหัวข้อ ทำอย่างไรให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประสบความสำเร็จ วิทยากรโดย ดร.นริศ เกิดวิมาหลวง

>>>>>>>ช่วงบ่ายแยกกลุ่ม อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย ชีแจงกระบวนการฝึกงาน ระเบียบการฝึกงาน ให้คำแนะนำการทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 1821

<<<<<อาจารย์ ดร.นัฐอร มหาทำนุโชคให้คำแนะนำกระบวนการฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มนักศึกษาที่ฝึกสหกิจ ณ ห้อง 1832