MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

“วิเคราะห์ชื่องานวิจัย แสดงจุดเด่น เสนอจุดขาย”

วิเคราะห์ชื่องานวิจัย แสดงจุดเด่น เสนอจุดขาย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “วิเคราะห์ชื่องานวิจัย แสดงจุดเด่น เสนอจุดขาย” เปิดให้ลงทะเบียนแล้วค่ะคลิกลิงก์ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/VCBrijXfhd9f67Ee7 —ขอเชิญคณาจารย์

Read More »

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติรอบเรียนดี และความสามารถพิเศษ (portfolio) สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สมัครวันนี้ถึง 31 ต.ค.

Read More »

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด ประจำปีงบประมาณ 2565

📢📢📢หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด ประจำปีงบประมาณ 2565 📌📌กรอบวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”📌 🎯แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”🎯 🌟🌟Program 13

Read More »

มรภ.เพชรบุรีขยายเครือข่ายวิศวกรสังคม นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill”

  เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิศวกรสังคม และให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเครื่องมือของวิศวกรสังคมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของคณะที่ได้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ

Read More »

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครได้แล้ววันนี้!!คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2565สามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปีครึ่งจัดการเรียนการสอนผสมผสานทั้ง Online

Read More »

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร”

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ·  เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” ผ่านโปรแกรมออนไลน์

Read More »

การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ภาคฤดูร้อน)

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอยื่นลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ภาคฤดูร้อน)(love) ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามรายละเอียดได้ที่แจ้งไว้ที่นี่

Read More »

เปิดนิทรรศการ LIGHT A LIFE

ในนามของผู้สอนรายวิชาการจัดนิทรรศการของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ผ.ศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ LIGHT

Read More »