MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมขยายผลการพัฒนาการทำเกษตรปลอดสารพิษ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (กระเป๋าสานพลาสติก) และการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีของดียางหย่อง”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมขยายผลการพัฒนาการทำเกษตรปลอดสารพิษ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

Read More »

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณาจารย์และนักศึกษา แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด

Read More »

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา”

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเป็นผู้นำองค์กรและสามารถเขียนโครงการตามหลัก PDCA

Read More »

“เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต”

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล

Read More »

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์”

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์”ในโครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร

Read More »

ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และคณาจารย์จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และคณาจารย์จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ

Read More »

คณะวิทยาการจัดการ อบรมพัฒนาบุคลากร การสร้างสื่อด้วยกลยุทธ์การเรียนรู้แบบ Blended Learning เตรียมต้อนรับภาคการศึกษาใหม่

คณะวิทยาการจัดการ อบรมพัฒนาบุคลากร การสร้างสื่อด้วยกลยุทธ์การเรียนรู้แบบ Blended Learning เตรียมต้อนรับภาคการศึกษาใหม่    อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

Read More »

การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

📣📣การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564(สอบสัมภาษณ์ออนไลน์แบบมีโครงสร้างของคำถาม)คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครสอบนักศึกษาภาคปกติสายครู รหัส 62, 61, 60, 59, 58,

Read More »