MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 25 เมษายน 2566 ผศ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา

Read More »

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565

[] จันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพาลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

Read More »

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร Outcom Based Education (OBE)”

อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร Outcom Based

Read More »

ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Cybernetics and Innovations (ICCI 2023) และการประกวดนวัตกรรม The 3rd International Exhibition of Inventions of Thailand 2023

วันที่ 29 -31 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับ IEEE System,

Read More »

ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏเลย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 29 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

Read More »