MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

ตณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏดพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ตณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏดพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ……………………………………………………………………………………………วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

Read More »

แสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ให้แก่ ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ 9 ตุลาตม2563 เวลา 12.00 น. อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหาร

Read More »

ร่วมประชุมหารืองานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 ณ อำเภอท่ายาง

วันที่ 30 กันยายน 2563 อ.ดร.วิวิศณ์ สูขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร

Read More »

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09: 00 น.สาขาวิขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read More »

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับแม็คโคร สาขาเพชรบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับแม็คโคร สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี

Read More »

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

วันที่ 23 กันยายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

Read More »

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต …………………………………………………………………………. วันที่ 22 กันยายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read More »