MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

คณะวิทยาการจัดการ​ จัดกิจกรรม​การประกวดนักศึกษาต้นแบบ

คณะวิทยาการจัดการ​ มรภ.เพชรบุรีจัดกิจกรรม​การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ MR. SMART MS 2022 & MISS SMART MS 2022

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 ชั้น 8คณะวิทยาการจัดการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรม การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 (SMART MS 2022) โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในการเปิดงานและมีอาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม​ โดยผลการประกวด​ MR. SMART MS 2022 ได้แก่​ นายวัชรพงษ์ เส้นตรง​ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ​ และ​ MISS SMART MS 2022​ ได้แก่​ นางสาวสุพรรณนิดา​ กองสกุลพงค์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพที่ดีตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ และสามารถเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการได้เป็นอย่างดี

#​ MS.PBRU# SMART​ MS​ 2022