MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ปี 2565

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน “การนำเสนอผลการดำเนินงานสรุปโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ประจำปี 2565” โดยมีอาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานและการคัดเลือกกลุ่ม The Best โดยมีทีมคณะกรรมการจากธนาคารออมสินเป็นผู้ตัดสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีทีมร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัล The Best และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ในงานออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ทีมบ้านน้อยหลังนี้ สุขขีเสียจริง – ชุมชนบ้านเกาะแก้ว บางตะบูน

            โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 เป็นโครงการภายใต้หลักการใหญ่ที่สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าได้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน สถาบันการศึกษาและธนาคารออมสิน ในการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ทํางานเป็นทีม ส่งเสริมและต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี