MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร นิเทศศาสตร๋

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร นิเทศศาสตร๋ ………………………………………………………………………….วันที่ 11 กันยายน 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

Read More »

ชี้แจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ชีแจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ

Read More »

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน google meet

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน google meet สำหรับผู้สอนในการสอนออนไลน์

Read More »

นักศึกษาใหม่รหัส 63 สามารถใช้งาน email ของมหาวิทยาลัยได้แล้วตั้งแต่วันนี้

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบหลังจากลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถใช้งานอีเมล์ ของมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้ Username : xxxx.xxx@mail.pbru.ac.th โดยชื่อผู้ใช้จะประกอบด้วย <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ> เช่น คุณ Smart

Read More »

ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Read More »

โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัยวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super Ai Engineer)

มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT) และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่งทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัยวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super Ai Engineer) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษาน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยมีศูนย์ประสานงาน 6 ภูมิภาค โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ดำเนินงาน

Read More »