MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

ลงพื้นที่บริการวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทองม้วนและกลุ่มกระเป๋าสาน ณ ชุมชนยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่บริการวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทองม้วนและกลุ่มกระเป๋าสาน ณ ชุมชนยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Read More »

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง”

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มรรยาท​ ลิ้มโอฬารสุขสกุล

Read More »

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy”

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy” วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

Read More »

ร่วมโหวต การจัดอันดับด้านการศึกษา แนะนำมหาวิทยาลัยเด่น “เรียนไหนดี”

ร่วมโหวต การจัดอันดับด้านการศึกษา แนะนำมหาวิทยาลัยเด่น “เรียนไหนดี” ปัจจุบันมีการจัดอันดับโลกของมหาวิทยาลัยในหลายสถาบัน อาทิเช่น QS World University Rankings,

Read More »

สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอมรม หลักสูตร “เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอมรม หลักสูตร “เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29

Read More »

จัดกิจกรรม”การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS – New Generation Entrepreneur.

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม”การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS – New Generation

Read More »

จัดกิจกรรม “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” ปีที่ 3

วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” ปีที่ 3

Read More »