MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Read More »

โครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัยวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super Ai Engineer)

มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT) และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่งทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัยวิสาหกิจเริ่มต้นด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super Ai Engineer) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษาน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยมีศูนย์ประสานงาน 6 ภูมิภาค โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ดำเนินงาน

Read More »

โครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal”

รายละเอียดคร่าวๆ ของงานประกวด ชื่อการประกวด: Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normalโจทย์สำหรับผู้เข้าแข่งขัน: นำเสนอไอเดียที่จะทำให้คนที่ไม่เคยช้อปปิ้งออนไลน์มาเริ่มช้อปครั้งแรกกับแคมเปญ Shopee 9.9

Read More »

กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563        

Read More »

ตู้ต่อลมหายใจ “PBRU ปันสุข”

ตู้ต่อลมหายใจ “PBRU ปันสุข”          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษา แบ่งปันความสุขให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 7)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read More »