MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง​”

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566

ณ ห้อง​ประชุมวิทยาการจัดการ 2 ชั้น​ 8​

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

✴️ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

โดยอาจารย์ ดร.กฤษฎา​ สุริยวงค์ รองคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ​ ผศ.ประสิทธิ์​พร เก่งทอง​ อาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษา​

และคณะกรรมการผู้นำสโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

🎯 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง​”

ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

จำนวน 100 คน

✴️ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเอง

ของการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงในสาขาวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำวันได้

โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่าน

อาจารย์มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล (อ.โบว์)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ของคณะวิทยาการจัดการและการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย

เป็นที่ประทับใจอย่างมาก

# ความซื่อสัตย์ไม่คดโกงในสาขาวิชาชีพ วจก.

# MS​ คณะวิทยาการจัดการ