MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

จัดกิจกรรม”การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS – New Generation Entrepreneur.

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.​ 2566

ณ​ ห้อง​ 1821​ ชั้น​ 2​ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

✴️ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

โดยอาจารย์​ ดร.กฤษฎา​ สุริยวงค์​ รองคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ​ และคณะกรรมการผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

🎯 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม”การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS – New Generation Entrepreneur. ให้กับนักศึกษา

ของคณะจำนวน​ 80​ คน

🎊 การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา​ ธนีเพียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาเป็นวิทยากร

ให้ความรู้แก่นักศึกษา

✴️ นักศึกษาเกิดองค์ความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการสามารถเขียนแผนการตลาดเพื่อตอบโจทย์

การตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

เป็นการตลาดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องกล้าคิด กล้าลอง และกล้าทำ

🥰 การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ

ในการเขียนแผนการตลาดแนวใหม่จนได้แผน

การตลาดจากการอบรมในครั้งนี้และได้จัดให้มี

การประกวดแผนด้วยเป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมาก