MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

มรภ.เพชรบุรีขยายเครือข่ายวิศวกรสังคม นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill”

  เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิศวกรสังคม และให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเครื่องมือของวิศวกรสังคมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของคณะที่ได้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ

Read More »

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครได้แล้ววันนี้!!คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ประจำปีการศึกษา 2565สามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปีครึ่งจัดการเรียนการสอนผสมผสานทั้ง Online

Read More »

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร”

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ·  เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” ผ่านโปรแกรมออนไลน์

Read More »

การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ภาคฤดูร้อน)

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอยื่นลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2564 (ภาคฤดูร้อน)(love) ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามรายละเอียดได้ที่แจ้งไว้ที่นี่

Read More »

เปิดนิทรรศการ LIGHT A LIFE

ในนามของผู้สอนรายวิชาการจัดนิทรรศการของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ผ.ศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ LIGHT

Read More »
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read More »

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโควิด-19 (ฉบับที่ 9)

มีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้1 ให้คณะและ ร.ร.สาธิต จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกวิชา ตั้งแต่วันจันทร์ที่28 ธ.ค.63 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สำหรับ

Read More »