MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

>>>>>วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมการสื่อสาร จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้การผลิตสื่อสร้่างสรรค์ ภายใต้โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read More »

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

>>>>>>>วันที่ 30 มิถุนายน 2565 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ณัฐธัญ

Read More »

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

>>>>>>>วันที่ 30 มกราคม 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

Read More »

จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมขยายผลการพัฒนาการทำเกษตรปลอดสารพิษ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (กระเป๋าสานพลาสติก) และการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีของดียางหย่อง”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมขยายผลการพัฒนาการทำเกษตรปลอดสารพิษ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

Read More »

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณาจารย์และนักศึกษา แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด

Read More »

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา”

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเป็นผู้นำองค์กรและสามารถเขียนโครงการตามหลัก PDCA

Read More »

“เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต”

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล

Read More »

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์”

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์”ในโครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร

Read More »