MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

กิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต”

23 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” ได้รับเกียรติจาก คุณมนวณี ชูภู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คุณกุลรัตน์ เนียมสนิท นักวิชาการสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเองของการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาวะทางจิตที่ดีและสมบูรณ์โดยมีการปรับตัวและมีการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศตรงข้าม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1