MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

กิจกรรม “จิตอาสาน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566”

กิจกรรม “จิตอาสาน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566”

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบของอาคาร 18

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

################################

ช่วงบ่าย วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

จัดกิจกรรม “จิตอาสาน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566”ขึ้นมา โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมเปิดงาน

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเป็นผู้ ที่มีความเสียสละ มีจิตอาสาคอยช่วยเหลือผู้อื่น และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างสาขาวิชาต่างๆในการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะต่อไป