MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

โครงการ “Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal”

รายละเอียดคร่าวๆ ของงานประกวด ชื่อการประกวด: Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normalโจทย์สำหรับผู้เข้าแข่งขัน: นำเสนอไอเดียที่จะทำให้คนที่ไม่เคยช้อปปิ้งออนไลน์มาเริ่มช้อปครั้งแรกกับแคมเปญ Shopee 9.9

Read More »

กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

กำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563        

Read More »

ตู้ต่อลมหายใจ “PBRU ปันสุข”

ตู้ต่อลมหายใจ “PBRU ปันสุข”          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษา แบ่งปันความสุขให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 7)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read More »

มอบสิ่งของจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ แด่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม อาจารย์กฤษฎา สุริยวงค์ นางทานตะวัน มณีวิหค มอบสิ่งของจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read More »

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารูปแบบ วิธีการ รวมไปถึงเกณฑ์การวัดและการประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้ม

Read More »

โครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดเพชรบุรี

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

Read More »