MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

มอบสิ่งของจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ แด่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม อาจารย์กฤษฎา สุริยวงค์ นางทานตะวัน มณีวิหค มอบสิ่งของจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read More »

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารูปแบบ วิธีการ รวมไปถึงเกณฑ์การวัดและการประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้ม

Read More »

โครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดเพชรบุรี

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

Read More »

โครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการร่วมกับพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบ จัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ

Read More »

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

พุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Read More »

ทีมวิทยากรคณะวิทยาการจัดการได้บรรยายและทำกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562 ทีมวิทยากรคณะวิทยาการจัดการได้บรรยายและทำกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศน์ (IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read More »

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี✌️✌️ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาการบัญชี วันที่ 23-24 ธ.ค. 62 อัลบั้ม

Read More »

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาสแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

Read More »