MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

“เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต”

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล

Read More »

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์”

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์”ในโครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร

Read More »

ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และคณาจารย์จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และคณาจารย์จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ

Read More »

คณะวิทยาการจัดการ อบรมพัฒนาบุคลากร การสร้างสื่อด้วยกลยุทธ์การเรียนรู้แบบ Blended Learning เตรียมต้อนรับภาคการศึกษาใหม่

คณะวิทยาการจัดการ อบรมพัฒนาบุคลากร การสร้างสื่อด้วยกลยุทธ์การเรียนรู้แบบ Blended Learning เตรียมต้อนรับภาคการศึกษาใหม่    อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

Read More »

การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

📣📣การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564(สอบสัมภาษณ์ออนไลน์แบบมีโครงสร้างของคำถาม)คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครสอบนักศึกษาภาคปกติสายครู รหัส 62, 61, 60, 59, 58,

Read More »

ลงพื้นที่บริการวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทองม้วนและกลุ่มกระเป๋าสาน ณ ชุมชนยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่บริการวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทองม้วนและกลุ่มกระเป๋าสาน ณ ชุมชนยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Read More »

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง”

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มรรยาท​ ลิ้มโอฬารสุขสกุล

Read More »