MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏเลย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 29 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

Read More »

จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ

Read More »

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา PBRU QF 1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

Read More »

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยมี อ.ดร.วิวิศณ์

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการทุกท่านที่ได้รับการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More »

อาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11

อาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 เทิดไท้จักริน หัตถศิลป์ถิ่นพริบพรี เก็จมณีสู่อาเซียน ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์ 5-7

Read More »