MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ“สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566” ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการถวายเทียนพรรษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม

นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม