MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

สูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 >>>>>วันที่

Read More »

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 >>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม

Read More »

กิจกรรม “จิตอาสาน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566”

กิจกรรม “จิตอาสาน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566” วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบของอาคาร

Read More »

กิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต”

23 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” ได้รับเกียรติจาก คุณมนวณี

Read More »

หลักสูตรบัญชีจัดปฐมนิเทศและอบรมปรับพื้นฐานความรู้บัญชีเบื้องต้นแก่นักศึกษาใหม่ ปี 66

22 มิ.ย. 66 หลักสูตรบัญชีจัดปฐมนิเทศและอบรมปรับพื้นฐานความรู้บัญชีเบื้องต้นแก่นักศึกษาใหม่ ปี 66

Read More »

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์

21 มิถุนายน 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์

Read More »

“เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่@MS PBRU”

21 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิชาการฯ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ในห้วข้อ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่@MS PBRU” โดยเชิญศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากทุกสาขาวิชามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใหม่

Read More »