MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์

21 มิถุนายน 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์

Read More »

“เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่@MS PBRU”

21 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิชาการฯ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ในห้วข้อ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่@MS PBRU” โดยเชิญศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากทุกสาขาวิชามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใหม่

Read More »

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม ช้อป ชิม ชิว แชะ แชร์ สินค้าชุมชนคุณภาพ ที่ตลาดชุมชน “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม ช้อป ชิม ชิว แชะ แชร์

Read More »

ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และฝ่ายกิจการนักศึกษา

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพล คงเจริญ

 ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพล คงเจริญ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ​ ประจำปีการศึกษา​ 2565ในโอกาสที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566

Read More »