MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

จัดกิจกรรม “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์”

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

จัดกิจกรรม “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์”

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นำโดยท่านอาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ ศิลปินกลุ่มสกุลช่างเมืองเพชรและผู้เชี่ยวชาญงานปูนปั้นเมืองเพชรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา

นักศึกษาเกิดองค์ความรู้สามารถสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรและยังสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านการจัดการมาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้และเปิดช่องทางใหม่ๆให้กับการสร้างสรรค์งานสกุลช่างเมืองเพชรให้คงอยู่คู่กับจังหวัดเพชรบุรีสืบต่อไป