MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2567

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2567