MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการทุกท่านที่ได้รับการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566