MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศ นศ. ปี 66

📘📘📘📘คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศ นศ. ปี 66 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น

💙💙💙💙วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรี

🗣️🗣️🗣️🗣️เวลา 09.00 น. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษา ปี 2566 โดยมีรองคณบดี คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับนักศึกษา อย่างอบอุ่น

🖋️🖋️🖋️🖋️ในงานประกอบด้วย 3 ช่วงการบรรยาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าของนักศึกษา ประกอบด้วย

👩‍⚖️👩‍⚖️👩‍⚖️👩‍⚖️ช่วงที่ 1 หัวข้อ : “เรียนอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ และรายละเอียดหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ บรรยายโดย อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

🐥🐥🐥🐥ช่วงที่ 2 หัวข้อ : กฎระเบียบและความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา บรรยายโดย อ.ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

📘📘📘 ช่วงที่ 3 หัวข้อ : การปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเรียนการสอนกับกิจกรรม และการทำงานจริงบรรยายโดย คุณปวริศร จิวานานนท์ ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

⭐️⭐️⭐️⭐️ ช่วงบ่ายนักศึกษาใหม่พบคณาจารย์ประจำสาขาแลอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชา แนวทางการดูแลและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

🌟🌟🌟🌟ปัจจุบันคณะฯ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

– สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มี 4 แขนงวิชา ได้แก่ – แขนงวิชาการจัดการ – แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ – แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

– สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร