MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพล คงเจริญ

 ขอแสดงความยินดีกับ
👍 นายอัครพล คงเจริญ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ​ ประจำปีการศึกษา​ 2565
👏👏ในโอกาสที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566