MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้กาารต้อนรับ อ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 30 คน

ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องกิจการนักศึกษา การจัดการด้านวิศวกรสังคม และร่วมกิจกรรมนำเสนอแนวความคิด ในหัวข้อ “กิจกรรมในฝัน” ซึ่งในแต่ละกลุ่มก็ได้เสนอแนวคิดออกมาได้น่าสนใจ