MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มรภ.เพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565

ลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มรภ.เพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน และคณาจารย์ประจำสาขา เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินหลักสูตรในรูปแบบ AUN-QA
สำหรับการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยะวงศ์ กรรมการ, อ.ดร.จุติพร อินทะนิน กรรมการและเลขานุการ ทางด้านผลการประเมินของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
ทั้งนี้คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ที่สามารถนำไปพัฒนาปรับหลักสูตรที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคต คือ ด้านเกณฑ์การวัดผลนักศึกษาที่ต้องชัดเจน ตรงจุดมุ่งหมายวัดผลได้และและการพัฒนาช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ของหลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น