MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ปฐมนิเทศ 65 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร Theme: รักที่หลากหลาย & ฝันที่เป็นจริง

ปฐมนิเทศ 65 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร Theme: รักที่หลากหลาย & ฝันที่เป็นจริง

🚩 8 กรกฎาคม อ.ดร. เมธาวิน สาระยาน ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทำพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 / 2565 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร ร่วมงานและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องเธียร์เตอร์นิเทศศาสตร์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

🚩 ด้านการจัดงานครั้งนี้ทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ได้รับแรงบันดาลจากเทศกาล pride month มีการเชื่อมโยงถึงความสำคัญของความหลากหลายทั้งด้านอาชีพการทำงานในวงการสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะในวงการนิเทศศาสตร์ที่กลุ่ม LGBTQ ที่เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสื่อสารมวลชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการกำหนดชื่องานครั้งนี้คือ Lots of love, dreams come true – Freshy comm. arts. 2022 (รักที่หลากหลาย & ฝันที่เป็นจริง)

🚩 สำหรับกิจกรรมของงานปฐมนิเทศ (รักที่หลากหลาย & ฝันที่เป็นจริง) แบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ (1) การกล่าวรายงานโดยตัวแทนนักศึกษานิเทศศาสตร์ นางสาวพชรพร สุคนธจันทร์ และการเปิดงานโดยประธานสาขาพร้อมกับการรับชมวีดิทัศน์แนะนำสาขานวัตกรรมการสื่อสาร (2) การแนะนำอาจารย์ในสาขานวัตกรรมการสื่อสารผ่านกิจกรรม Key Word (3) การจัดเวทีเสวนาภายใต้กิจกรรมนิเทศสุมหัว ตอน แชร์กึ๋น ซึ่งได้รับเกียรติจากเจ้าของเพจ หลงเมืองเพชร คุณธีรพงศ์ แก้วเทพ (เพชร) มาแชร์ประสบการณ์ในสายอาชีพ content creator (4) มินิคอนเสิร์ตจากนายศุภกิจ ลิ้มอิ่ม และนายอัษฎาวุธ เกตุอำไพ นักศึกษาสาขานวัตกรรมการสื่อสาร

🚩 ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง เสริมสร้างความกล้าแสดงออก และฝึกประสบการณ์การจัดงาน (Event) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสาขาคือ “การสร้างสรรค์สังคมด้วยนวัตกรรมการสื่อสาร” ผลสำเร็จของกิจกรรมนี้นักศึกษาปี 1 ต่างให้ความร่วมมือ และสนใจในทักษะที่สอดแทรกในกิจกรรมเป็นอย่างมาก