MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ลงพื้นที่บริการวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทองม้วนและกลุ่มกระเป๋าสาน ณ ชุมชนยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่บริการวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทองม้วนและกลุ่มกระเป๋าสาน ณ ชุมชนยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี