MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

กิจกรรม”ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านหนองพลับ”

การดำเนินกิจกรรม”ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านหนองพลับ” ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิจกรรม วันที่ 30 -​31 กรกฎาคม 2565

🎊 กิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาพร้อมด้วยนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อปลูกจิตอาสาทำประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม สามารถฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการหลัก “การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยดำเนินกิจกรรม จัดทำและปรับปรุงแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงเห็ด และ จัดทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน บ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
✴️วันแรกของการทำงานเป็นการเปิดกิจกรรมดีๆพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องวิศวกรสังคมให้กับทางคณะครูและนักศึกษาได้ทราบถึงการทำงานในรูปแบบของวิศวกรสังคม เครื่องมือของวิศวกรสังคมและการดำเนินงานตาม Timeline พัฒนาการ และ Timeline กระบวนการ ตามที่ได้วางแผนไว้
✴️โดยวันแรกเป็นการจัดทำและเตรียมแปลงเกษตรเพื่อปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวัลให้กับน้องๆนักเรียน จำนวน 12 แปลง และได้ปรับปรุง โรงเลี้ยงเห็ดให้ได้มาตรฐานในการเพาะเลี้ยง

✴️โวันที่สองของการจัดกิจกรรม🎊ในช่วงเช้า เป็นการลงดินเพื่อเตรียมแปลงผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียน จำนวน 12 แปลง และในช่วงบ่ายได้มีการหว่านเมล็ดพันธุ์​ผักชนิดต่างๆและนำฟางมาคลุมดินเพื่อให้พืชผักเจริญงอกงาม และได้ทำการปรับปรุงโรงเลี้ยงเห็ดให้ได้มาตรฐานในการเพาะเลี้ยงเพื่อบริโภคและส่วนที่เหลือจะได้นำมาจัดจำหน่ายต่อไป
🏅🏅🏅วันนี้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนประสบความสำเร็จตามแผน ที่ได้ตั้งใจไว้ตาม Timeline เครื่องมือวิศกรสังคม
🎊กิจกรรมประสบความสำเร็จได้ต้องขอขอบคุณ
🙏ขอบคุณคณบดีคณะวิทยาการจัดการที่ได้ช่วยให้แนวคิดและคอยช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรม
🙏ขอบคุณคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการทุกคนที่ได้เสียสละมีจิตอาสาในการร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้
🙏ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลับ และคณะครูทุกท่านที่คอยดูแล เจ้าของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
🙏ขอขอบคุณครูแอม Amp Narissara ที่ช่วยประสานงานการจัดกิจกรรมระหว่างคณะกับโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้