MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

เปิดนิทรรศการ LIGHT A LIFE

📌ในนามของผู้สอนรายวิชาการจัดนิทรรศการของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ผ.ศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ LIGHT A LIFE ในครั้งนี้ ❤️ขอขอบพระคุณ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและเมตตานักศึกษานิเทศศาสตร์เสมอมา ❤️ขอบพระคุณ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสาขา และให้คำแนะนำในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์❤️ ขอบพระคุณอ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นกำลังใจให้สาขาวิชานิเทศศาตร์ในทุกๆกิจกรรม ❤️ ขอบคุณ อ.แอน อ.โด้ อ.นุ่น อ.แต้ว และอ.โน๊ต คณาจารย์ของสาขานิเทศศาสตร์ ที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจที่ดีให้นักศึกษาของเรา ❤️ขอบคุณบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ❤️และที่สำคัญ ขอบใจนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่อดทน พยายาม และสร้างสรรค์นิทรรศการ LIGHT A LIFE จนสำเร็จและเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ❤️ …ขอให้นักศึกษาทุกคนเรียนรู้จากทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้น และพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ อย่าท้อ อย่าถอย กิจกรรมในครั้งนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้น ใช้พื้นที่เหล่านี้ ฝึกฝนตัวเองให้แหลมคม #สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพราะที่นี่สอนให้คุณทำงานเป็นและมีงานทำ #เรียนรู้แบบมืออาชีพ ที่นิเทศศาสตร์ มรภ. เพชรบุรี ❤️ 14 กุมภาพันธ์ 2565 LIGHT A LIFE จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ❤️